مریم مقدس

هر روز من...


عاقبت دختري از نسل ما خوشبخت خواهد شد!؟


بـرآے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌ڪُــنــم،

مــاבَرم هــم بـــراے مَـטּ  آرزوے خــوشبـخـتے ڪَرבه بود،
و مـــآבَرش هــمـــ بـــرآے ِ مــآבَرم...
نــآ اُمیــב نیـــستــمــ !
یــڪ روز عــآقـبتـــــ ...
בُختـــرے از نـَسـل ِ مـــآ خـُــوشبــخـتــــ خـــوآهــב شُـــב...!!!


|شنبه یکم تیر 1392| 22:18|مریم مقدس|

فَـــهمــیــده:/

 

به بعضیام باید گفت

برو زیر تانک شاید فهمیده شدی :|

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد 1393| 17:32|مریم مقدس|

خــآرجیآ:|

 

פּَظـــیفــه مـآ ایــنـِــ

بـِــ בُنــیآ بیـــآҐ פּَ بـِمــیریـــҐ

{زِنــבگــــے}مــآلـِــ פֿـــآرِجِــیــآســ :|

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد 1393| 17:30|مریم مقدس|

گُرگـــ!

 

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛

گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !

هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛

کـــه دریـــده شـــده ایـــم...

 


|سه شنبه چهاردهم مرداد 1393| 17:27|مریم مقدس|

خـنده تـــلخـ!؟

 

✗בق ڪرבم!

پشت خنـבه هاے تلخـے ڪـﮧ

هيچگاه ڪسے بــﮧ آטּ ها شڪ نڪرב

!


|سه شنبه چهاردهم مرداد 1393| 17:22|مریم مقدس|

گرمــ نـمیگیرَمـ!

 

با هــرکســی گــرمــ نــمــیــگــیــرمـ

تـــو بــذار پآی غـــرورمــ

مـــنــ مــیــذارمــ پــایــ

شــــعـورمـ:)

 


|جمعه دوم اسفند 1392| 22:54|مریم مقدس|

هه!؟


تا ي حدي بات راه ميام

از حدش كه بگذره از روت رد مـــيشمــ

از حدش گذشت..!|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 13:52|مریم مقدس|

آيــه!!


بعضی از آیاتــــ هستند کـــ وقتی میخــونمــ شـرمنده خــدا میشمــ....                                                                                                                                  

 مثل همیــن آیــه :  

  الیس الله بکاف عبده ..؟!

 آیـــا خـــدا بـــرای بندگـــآنـش کــآفــی نیستـــــ ؟!


|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 13:50|مریم مقدس|

يـــ سريـــ آدمـــا!


يـــه سريــ آدمــام هستن كــه نبــايــد بآشن..

ممنـــونــ ميشمــ خودشــونــ همكــاري كننـــ :)|جمعه چهارم بهمن 1392| 11:7|مریم مقدس|

آدما!!؟


آבمـهـآ آنـقـבر زوב عـوضـ مـےشـونـב

آنـقـבر زوב ڪـﮧ تـو فـرصـت نـمـےڪـنــے

بـﮧ سـاعتـتــ نـگــآهــے بیـآنـבآزـے

و ببیـنــے چـטּـב בقـیـقـﮧ بـیـט

בوستــےـهــآ تـآ בشمـنــےـهـآ فـآصـلـﮧ افـتــــآבه

…!


|سه شنبه یکم بهمن 1392| 15:37|مریم مقدس|

MisS-A